FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK!!! FONTOS!!!

A yohimbé ereje – A yohimbéfától az iboga cserjéig

A yohimbé ereje – A yohimbéfától az iboga cserjéig

CORYNANTHE YOHIMBE – Yohimbéfa és TABERNANTHE IBOGA Iboga cserje

Az idők homályába vész, mikor fe­dezték fel a yohimbéfa erejét. Mivel a fa leggyakoribb előfordulási területe Nyugat-Afrika őserdeje, bizonyára a pigmeusok és a busmanok is már rég­ óta éltek vele, de a bantu nyelven be­szélő törzsek is ismerték. A törzs tagjai a fa kérgének párlatát házassági szertartások és rituális orgiák során alkal­mazták. Ezek állítólag tíz napig is el­ tartottak, és a végtelenségig elhúzódó szexuális tivornyákba torkollottak. A résztvevők naponta egyre nagyobb dózist fogyasztottak a szerből.

iboga yohimbe
Sok modern gyógyszerkészítmény, amely afrodiziákumnak tekinthető, a yohimbéfa kérgéből készül, illetve tiszta yohimbin- hydrochloridot tartalmaz.

Ennek a fának a kérge volt az afrikai varázslók és mágusok legjobb varázs­szere. A belőle készített italt minden rászorulónak, elsősorban azonban a főnököknek adták, mivel nekik gyak­ran kellett nyilvánosan is potenciájukat bizonyítani. A yohimbé a nyugat-af­rikai életmód szilárdan meghonosodott alkotórésze volt, amikor az európaiak meghódították a földrészt. A yohim­béfa a 19. században világszerte ismert­té vált. Délnyugat-Afrikában (Namíbia) élő német telepesek hallottak először a benszülöttektől a fa hatásáról. A „szerelemfa”, illetve a „potencia-fa” nevek beszédesek voltak. A fa kérgéből pár­latot főztek, s ezt az italt fogyasztották. A növény hírét tengerészek terjesz­tették, akik nagyon is érthető módon minden elképzelhető szexuális szóra­kozás iránt igen fogékonyak voltak. Talán prostituáltaktól tanulták meg a kéreg használatának módját. A ten­gerészek vitték a fakérget Németor­szágba, ahol 1896-ban Spiegel vette vizsgálat alá. A tehetséges kutató egy igen hatékony főalkaloidát talált, ame­lyet a fa afrikai nevére utalva yohimbinnek nevezett. Nem sokkal ezután elmegyógyintézetek lakóin végeztek tesztvizsgálatokat az alkaloidával, amely a vizsgált egyéneknél hosszan­ tartó, spontán és kemény erekciót váltott ki, amihez erős nemi izgalom is társult. Ez a felfedezés világszerte nagy feltűnést keltett, rövid időn belül már alig tudták a nemzetközi szükségletet fedezni. Dragées d’amour néven szere­lem-drazsékat állítottak elő belőle. Nyugat-Afrikában lendületes keres­kedelem bontakozott ki a fakéreghez kapcsolódva.

iboga yohimbe
A yohimbéfa a nyugat-afrikai ős­ erdőben nő, először német ku­tatók számoltak be róla a 19. században (Színes metszet, 19. század)

Szisztematikusan ültet­ték, nevelték és „szüretelték” a yohimbéfát. Kongó és Kamerun bővelkedett ilyen ültetvényekben, ők voltak a legfőbb szállítók. A tiszta alkaloida szintézise azonban az 1950-es évekig váratott magára. A yohimbin-hidroklorid iránti nemzetközi szükségleteket a mai napig is a fakéregdrog iparilag előállított kivonatból fedezik. A yohimbéfa-kéregkivonatot és az alkaloi­dát már a század elején is sokat hasz­nálták. Előszeretettel éltek vele a szexu­ális kicsapongást kedvelő körökben és a nagyvárosok bohémvilágában. A ku­tatás homlokterébe az 1960-az években került ismét. Szexuális problémákat, pl. impotenciát kezelő orvosok kezdemé­nyezték az újabb kísérleteket. Az eredmények egyértelműen őket igazol­ták. Yohimbin-hidroklorid hatására az erekciók és orgazmusok száma három­ szorosára növekedett. Rövidesen az is beigazolódott, hogy a yohimbin a teljes szervi impotencia esetén hatástalannak bizonyult. Sok férfi, aki pszichikai eredetű erekciós zavarokkal küzdött, egészen pozitív hatásról számolt be.

Az iboga és a fallosz formájú duna-gomba egyidejű elfogyasztása a női és a férfi princípium egyesülését jelképezi az eredetmítoszban. A rituális ünnep csúcspontján minden jelenlévő a legmélyebb egyetértésben egymásba fonódik. Egyén és közösség, élet és halál olvad össze a misztikus egységben és az afrodisztikus ölelésben. Az impotensek meggyógyulnak. (Claudia Müller-Ebeling)

Egy későbbi tanulmány a nemi vágy fokozódását, a heti közösülések szá­mának megduplázódását adja hírül. Az orvosi laboratóriumi vizsgálatok az összes szükséges bizonyítékot felmu­tatták, s beigazolódott a tény: a yo­himbin az egyetlen bizonyítottan afro­disztikus hatású szer. Az orvosi ku­tatás pragmatikus nézeten alapul: A férfi potenciája nem volt működőké­pes, azaz ezt a „technikai” problémát meg kellett oldani, s a yohimbin volt erre a megfelelő szer.

Csak jóval később vették észre, hogy a yohimbin, illetve a kéregkivonat valójában pszichotróp hatást váltott ki. A hatékony dózist 5 mg hidrokloridban jelölték meg. Néhány tanul­mány említést tesz 50 mg-os adagokról is. A szexuális forradalom idején, az 1960-as években és az 1970-es évek elején a yohimbé-kéreg a hippitársa­dalom ünnepelt kábítószere volt, mely a kicsapongások előidézésében játszott fontos szerepet. Abban mindenki egyetértett, hogy a drog feldob és izgalomba hoz. Mi többet lehetett még elvárni tőle? Richard A. Miller így írta le a yohimbé-kivonat pszichoszexuális hatásmechanizmusát: „Az első hatás a végtagok letargiára emlékeztető gyen­geségében és bizonyos nyugtalanságban mutatkozik, ez az LSD kezdeti hatásához hasonló. Hideg- és meleg­ hullámok futnak végig a háton, ezt enyhe szédülés és rosszullét követi. Ezután oldott, bódító érzés önti el a testet és a lelket, amelyhez enyhe hang- és képhallucinációk is társulnak. A hátgerinc-idegeket elérve következik be a nemi szervekre és az erekcióra kifejtett hatás.”

Néhány emberre a yohimbin, illetve a kéregkivonat különösen erős vize­lethajtóként hat. Ez a kellemetlen mel­lékhatás vizelés után megszűnik, és szabad teret enged a szexuális érzetek­nek. Sokan tettek említést csodálatos hangulatváltozásról, felfokozott élet- és szerelmi vágyról. Ez a gyakran leírt erotikus minőség a bőr érzékenysé­gének szokatlan kifinomultságában és az ezzel összefüggő szexuális gyö­nyörérzetben mutatkozik meg. A yo­himbin hatása két, három, négy órán át is tarthat. A nemi érintkezés során kü­lönleges élményekről is beszámoltak, ahogy pl. Adam Gottlieb említi:
„További kellemes érzést okoz a melegség, amely időről időre elönti a gerincoszlopot, s amely különösen gyö­nyörteljes koitusz és orgazmus idején. Olyan érzés ez, mintha a másik testével összeolvadna az ember. Lelki stimu­láció, enyhe érzékcsalódások, amelyet nem kísérnek hallucinációk, valamint a szexuális gyönyörérzet fokozódása társul a jótékony hatáshoz.”

Az 1980-as években a yohimbin afrodisztikus hatását az USA-ban is vizsgálták. Érdekes módon a kutatások Kaliforniában az igencsak konzervatív és polgári Stanford Egyetemen folytak. Először patkányokon tesztelték a yohimbint. Az állatok fantasztikusan rea­gáltak. Egy óra alatt 50 erekcióra voltak képesek. Mivel Amerikában még min­dig a patkányok visekedése alapján vonnak le következtetéseket az ember­re vonatkozóan, ezek után önkéntes kísérleti alanyokat kerestek. A Stanford diákjai körében könnyen meg is ta­lálták őket, mivel sokan siboga yohimbezerették volna az „új afrodiziákumot” magukon ki­ próbálni. Szinte minden, a kísérletben résztvevő személy lelkesülten nyilatkozott a szerről. Gyors és megbízha­tó erekcióról, az izgalmi állapot kü­lönösen hosszú tartamáról, fokozott nemi vágyról és több egymást követő közösülésről számoltak be. A tudomá­nyos tesztvizsgálat eredménye: a yo­himbin valódi afrodiziákum! Az ered­mények publikálása után közbelépett az Egészségügyi Hivatal (Food and Drug Administration), és azonnali ha­ tállyal betiltotta a yohimbint, mégpe­dig erkölcsi és nem egészségügyi okokból.

A yohimbin alkaloida nem ritka a növényvilágban. A nyugat-afrikai niandófa (Alchornea floribunda) kérgében, néhány kígyógyökérfajtában (Rauwolfia serpentina, Rauwolfia volkensii) a Dél- Amerikában honos quebrachofában (Aspidosperma quebrachoblanco) és a Mitragyna stipuloséban is megtalálható. Az alkaloida bizonyára még egy sor más növényben is jelen van, amelyek vegyi vizsgálata még nem történt meg.

yohimbe
A yohimbéfa kérge az afrodiziákumokra jellemző alkaloidot tar­talmaz. A kéreg főzetét fogyaszt­ják.

A század elején sok yohimbé-, illetve yohimbé tartalmú gyógyszert dobtak piacra. Ezek között növény kivonato­kat, valamint a tiszta alkaloidot is meg­ találhatjuk (mely jól oldódó hidroklorid). Ezen túl voltak még kombinált preparátumok és a homeopathián ala­puló potenciaszerek. Gyakoriak az olyan szerek is, amelyek a yohimbé mellett strychnint (amely tiszta formában vagy kivonatként az ebvész- magból, illetve az ignatiusbabból nyer­hető), atropint, ephedrint, damiánát és különböző hormonokat (metiltestosteron) tartalmaznak. Különösen az olyan szerek váltak be, amelyek yohimbé-kivonatból, atropinszulfátból, ephedrinhidrokloridból és strychnin-nitrátból (tonaton) álltak. Ezek a kombinált szerek meglehetősen gyorsan hatnak, elsősorban az altestre és a bőrérzékeny­ségre. Az utóbbi időkben a strychnin alkalmazása erősen megkérdőjelező­dött. Jelenleg a strychnint a kombinált késztíményekből is ki kell hagyni. Az USA-ban és Németországban is eljárás van folyamatban a yohimbének a for­galomból való kivonásáról. Felhívták ugyanis a figyelmet arra, hogy orvosi szepontból mégsem ártalmatlan.

Nyugat-Afrikában honos az a nö­vény, amely a legközelebb áll a yohim-béfához, s ez az iboga cserje. Nyugat-Afrika övezeteiben a cserje gyökerét varázserejűnek tartják és beavatási szerként alkalmazzák. Központi sze­repet játszik több titkos szertartásban, pl. a bwitiben. A szertartás kiválasz­tottjai a különleges beavatási ünnepen nagymennyiségű gyökeret rágcsálnak el. A pszichedelikus hatóanyag befo­lyása következtében időutazáson vesz­nek részt. Őseikkel és ősi szellemeikkel teremtenek kapcsolatot, hogy a terem­tés és az egyéni élet értelmét felismer­jék és felmérhessék.

iboga yohimbe
A nyugat-afrikában honos iboga cserje magja a varázslók által alkalmazott gyógyfüvek és va­rázsszerek egyike. Az iboga na­gyon megbízható afrodiziákumnak bizonyult.

Az ibogagyökeret azonban nemcsak ilyen titkos rituálékon, hanem afrodiziákumként, bájitalként is fogyasz­tják, gyakran a yohimbékéreggel kom­binálva. Használják a gyökér- és ké­regdarabok közös főzetét. Ennél a pár­latnál a hatás kisebbnek mutatkozik, mint a tiszta yohimbin készítménynél. Kisebb dózisoknál az ibogagyökér egyedül is jó afrodiziákum és potencia­ növelő szer. Az iboga fő hatóanyagá­ról, az ibogain indolalkaloidról azt állítják, hogy akár 6 órán át tartó erekciót is előidézhet. Az ez alatt az idő alatt a partnerrel megélt élvezetek ál­lítólag leírhatatlanok. Az utóbbi évek­ben az ibogain a heroin-függőség le­küzdésében ismert pszichoterápikus gyógyszerré vált, kevés az afrodisztikus kvalitásairól szóló híradás. Még nem folytattak ilyen irányú tudomá­nyos vizsgálatokat.

A yohimbin a legvonzóbb szentség, amit egy „pogány” esküvői ceremónián alkalmazni lehet. (Richard Allen Miller)

iboga yohimbe
A nyugat-afrikai régió tradicio­nális kuruzsló orvosai sok máig ismeretlen növényi, illetve állati eredetű gyógy- és varázsszert ismernek. A legújabb beszámoló egy igen erős afrodiziákumról és pszichedelikus szerről (voacanga) az egész világon feltűnést keltett.

A YOHIMBÉFA KÉMIAI ÖSSZETÉTELE
A törzs kérge 0,5-1,5% legtöbbször indol típusú alkaloidákat tartalmaz. A fő alkaloida a yohimbin. A többi alkaloida főleg yohimbin-isomer, ajmalicin, alloyohimbin, corinantein, dihidro-corinantein, corinantin (rauhimbin). A yohimbin és a mellék-alkaloidák is specifikus szimpatikus hatást fejtenek ki, tágítják a véredényeket és csökkentik a vérnyomást. A medence vérellátása és ingerelhetősége ezáltal megnövekszik. A yohimbin depresszió elleni és enyhén pszichedelikus szerként is ismert.

FONTOS ÚTMUTATÁS
A yohimbin MAO-gátlóanyag. A MAO (monoaminooxydase) olyan enzim, amely lebontja a testidegen aminokat. Ez a test fontos védelmi rendszere mérgező anyagokkal szemben. A mindennapi táplálékkal sokféle mérgező anyagot fogyasztunk, ezek azonban testünk számára nem veszélyesek, mert a MAO ártalmatlan metabolitokká alakítja őket. A MAO-gátlóanyagok blokkolják a méregtelenítő enzim bontó hatását. Ha ilyen gátló anyagot veszünk be, nagyon fontos figyelni arra, hogy bizonyos anyagok ne jussanak be szervezetünkbe. Ha a MAO hiányzik, ezek az anyagok veszélyes mérgező hatást fejthetnek ki. Ha az ember yohimbint vett be, a következő élel­miszereket nem fogyaszthatja: érett sajtok (mérgező tyrosint tartalmaznak), banán, alkohol tartalmú italok (sör, bor, égetett szeszek), savanyúkáposzta, ananász, csokoládé, amfetaminok és bizonyos alkaloidák (mescalin, LSD, MDMA). Ugyancsak figyelni kell arra, hogy ne vegyünk be túlzott adagot. A túladagolás priapizmussal, fájdalmas erekcióval, izomrángással, keringési elégtelenséggel, nyálfolyással, hasmenéssel, görcsökkel, szívműködési za­varokkal és rosszulléttel járhat. Injekcióban beadott különösen magas dózis szívizomelégtelenség és légzésbénulás miatt halálos is lehet.

AZ IBOGAGYÖKÉR KÉMIAI ÖSSZETÉTELE
A gyökér 6%-ban tartalmaz indol típusú alkaloidákat. A fő alkaloida az ibogain, a 11-12 mellékalkaloid vagy izomer, vagy egészen közeli rokon. Az ibogain kolinesterasegátló, étvágygerjesztő, emésztést elősegítő, MAO-gátló, antidepresszív, a központi idegrendszerre stimuláló hatást fejt ki, a fantáziát is serkenti. A gyökérháncs-kivonat hatékony dózisa 300 és 1000 mg között van, a tiszta alkaloidé testsúlykilogrammonként 3 és 5 mg között. Túladagolás esetén görcsök, kényszerképzetek, izomgyengeség, illetve légzésbénulás léphet fel. A yohimbin és az ibogain kombinációja, úgy tűnik, mindkét anyag hatását kölcsönösen erősíti. A legnagyobb elővigyázatosságra van azonban szükség: inkább kevesebbet, mint túl sokat vegynünk be belőle.

Egy vegyész majdnem ezerszeres dózis yohimbint (1,8 g) vett be. Néhány óráig eszméletlen volt, eközben erős priapizmus lépett fel nála, mégis egy napon belül elhagyhatta a kórházat. Lutz Roth

Részlet Christian Rätsch – A szerelem füveskertje című könyvéből.

Az alábbiak az internetről valók, valóságtartalmukat nem tudom megerősíteni ahogy semmiféle felelősséget nem vállalok az itt leírtak alkalmazásában, kipróbálásában.

Kísérlet Yohimbe-vel
2009.11.30. 13:14 pszichoaktiv.blog.hu
Olvastam, hogy a yohimbe könnyű hallucinogén, így hát ki is próbáltam. Először alaposan utánajártam az adagolásnak, meg láttam azt is, hogy enyhe, rövidtávú MAO-gátló. Első kísérletem a MAO-gátlás kockázatának ismerete ellenére jól bekávézva, némi csoki után történt, ezeket ugye mind nem kéne fogyasztani ilyenkor, meg még egyéb dolgokat sem, de semmiféle ebből eredő probléma nem jelentkezett (hallottam olyat is, hogy testépítők kávéval együtt fogyasztják).
Az első adag két teáskanál (azaz 3 gramm) kéregpor 10-15 percig bögrényi vízzel főzött teája volt, amit aztán leszűrtem, és a növényi anyagot ki is facsartam, majd jégkockákkal lehűtöttem a teát és megittam. (Ezt írták valahol minimál adagnak, ezért kezdtem innen.)
Fél órán belül jött is a könnyű “high” érzés, ami ilyen növények fogyasztásakor jönni szokott, tapasztaltam már ilyesmit Kék Lótusznál és egyéb növényeknél is. Nálam ez nem sokban különbözik, érzed a fejedben, hogy van valami, és ez nem egy rossz érzés.
Ezen hatásoknál azonban sokkal kifejezettebben jelentkezett az afrodiziáló hatás. Hát, áll a zászló tőle, szinte spontán is – na jó, azért legalább egy pajzán gondolat kell hozzá nálam ennél az adagnál :)) Szóval rendben, a leírások nem hazudtak, ez tényleg afrodiziákum.
A szívemmel ugyan nincs semmi baj, de hevesebben vert, pedig ennél az adagnál nem vártam ilyesmit. Mondjuk én egy olyan alkat vagyok, hogy könnyen elkezd dobogni a szívem mindenféle dolgoktól, pl. egy komolyabb kávé is elég hozzá, ha fáradt vagyok. Szóval éreztem, hogy nekem a yohimbe kisebb dózisban is elég lesz. Meg azt is tapasztaltam, hogy fázni kezdtem. Utánanéztem alaposabban, mire jó a yohimbe – mert hát ugye alapvetően gyógynövény -, és azt találtam, hogy többek közt lázcsillapító hatású is. Ja, akkor ezért fáztam, nem a fűtéssel van gond. Másnap már csak 1,5 grammal próbálkoztam, viszont jól becitromléztem a teát, mert olvastam, hogy az lágyítja, egyben fokozza a hatást. Eredmény: még mindig afrodiziákum, még mindig beállok tőle némileg, és még mindig jön a fázás. A következő kísérlet 1 gramm citromos, fél bögrényi yohimbe-teával történt, és a beállás, amit magas dózisokra írnak amúgy, már elmaradt, de az afrodiziálás és a kismértékű fázékonyság még mindig megvan. Kíváncsi vagyok, meddig kell lemennem, hogy ne legyen fázás, és hogy akkor van-e még afrodiziálás. A legközelebbi adag már csak fél gramm lesz. A legutóbbi kísérlet: Fél gramm yohimbe 15 percig főzve némi citromlével (kb. 1-2 kiskanál) kellemesen enyhe zsongást hozott (erre már nem is számítottam), még érezhető afrodiziáló hatással. Fázás és szívdobogás már csak annyira enyhén, hogy nem is zavaró. Azt hiszem, számomra ez a megfelelő adag. Hát anyagilag nem vág földhöz 🙂 Igen Fontos! A különböző Yohimbe szállítmányok különböző erősségű kérget tartalmazhatnak, ezért az első próbát nagyon kevéssel, legfeljebb fél grammal kezdem.

Ezt olvastad már?

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Eindbaen.nl újabb riportja, ezúttal Txana Ixa-val aki törzsi vezető és sámán. Ezúttal többek között az ayahuasca-ról is beszél.

escort - bugunmersin - mariobet -

supertotobet