FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK!!! FONTOS!!!
Sámánizmus Archívum

Sámánizmus Archívum

Somfai Kara Dávid: Sámánizmus Archívum

Somfai Kara Dávid 2000-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán török és mongol filológia szakon. Munkahelye: MTA Néprajzi Kutatóintézet, fiatal kutató (2003-2006). Kutatási területe: a belső-ázsiai és szibériai nomád török és mongol nyelvű csoportok szellemi kultúrája, szájhagyománya és népi hiedelemvilága. 2006-ban a Mongol Nyelvészeti Doktori programban védte meg PhD dolgozatát A mongol és török népi hitvilág szókincsének elemzése címmel.

sámánizmus archívum 1. Kazak sámán az Altaj-hegységből fejszével révül (Mongólia, 1994, fotó: Kunkovács László)
1. Kazak sámán az Altaj-hegységből fejszével révül (Mongólia, 1994, fotó: Kunkovács László)

Sámánizmus Archívum. Az MTA Néprajzi Kutatóintézete (eredetileg Néprajzi Kutatócsoport) fő profilja a magyarság néprajzának, folklórjának kutatása, mely területen számos meghatározó és kiváló munka látott napvilágot az intézet negyvenéves (alapítás: 1967) működése alatt. A magyar néprajz kutatása mellett azonban kezdettől fogva fontos helyett kapott az intézetben az összehasonlító néprajzkutatás, az etnológia, mely mára a kulturális és szociális antropológiával is bővült.

Az etnológia terén természetesen azoknak a népeknek a vizsgálata került előtérbe, amelyek ismerete a magyarság honfoglalás kori néprajzának, népi hiedelemvilágának jobb megértését segíthetik. Az intézet egyik alapító tagja volt az altáji filológus Diószegi Vilmos (1923-1972), aki a szibériai sámánkutatás terén vált világhírűvé.1 Az intézet egy másik munkatársa, az uráli filológus Schmidt Éva (1948-2002) obi-ugor nyelvrokonaink, a hantik és manysik folklórjának kutatásában alkotott maradandót.2

Diószegi Vilmos 1957-1964 között többször járt Dél-Szibériában, és terepmunkái során értékes anyagot gyűjtött török és mongol nyelvű népcsoportok körében:3

 • nyugati burjátok, 1957
 • abakáni tatárok, 1957
 • udai tofák, tuvák, 1958
 • aga burjátok, hotogojtok, halha és darhat mongolok, urjanha-jok, hövszgöli tofák, 1960
 • altáji törökök (telengitek) és kumandik, 1964.

Diószegi azon munkálkodott, hogy létrehozza a világ egyik első sámánarchívumát.4 Célja az volt, hogy a honfoglaló magyarság hitvilágát rekonstruálja, és hogy a magyar népi hiedelemvilág kialakulását is jobban megismerje.5

sámánizmus archívum 5. Kirgiz sámán a jurta füstkarikájába kapaszkodik, mellette a sámán zászlaja (tug) (Xinjiang, Kína, 2004, fotó: Hoppal Mihály)
5. Kirgiz sámán a jurta füstkarikájába kapaszkodik, mellette a sámán zászlaja (tug) (Xinjiang, Kína, 2004, fotó: Hoppal Mihály)

Halála után az archív anyagok a Néprajzi Múzeumban, a Néprajzi Kutatóintézetben, a Zenetudományi Intézetben és magánkézben leltek otthonra. Az archívum 35 hangtekercset tartalmaz, melyet sikerült 2005-ben a Zenetudományi Intézet segítségével digitalizálni. Ennek a hanganyagnak a feldolgozása folyamatban van. Diószegi 1500 saját fényképfelvételt készített expedíciói során, melyet a Néprajzi Múzeum őriz. Ezek digitalizálása még megoldatlan. A Néprajzi Kutatóintézet kéziratai közt 13 dossziéban találunk a szibériai sámánizmussal kapcsolatos anyagokat:

 • I. szagaj (abakáni tatár)
 • II. nincs meg
 • III. telengit (altáji török)
 • IV. tuba (altáji török)
 • V. nincs meg
 • VI-VII. kumandi
 • VII. altáji török (altaj kizsi, tuba)
 • VIII. udaitofa
 • IX. tuva, tozsu
 • X. nyugati burját
 • XI. vegyes másolatok: nanaj, csukcsa, kumandi
 • XII. vegyes másolatok: nanaj, manysi
 • XIII. Mongólia: aga burját, hotogojto, hövszgöli tofa, urjánhaj, darhat.

Diószegi Vilmos halála után Hoppál Mihály, a Néprajzi Kutatóintézet jelenlegi igazgatója vette át a sámánarchívumot. Ő is számos kutatóúton gyűjtött anyaggal, fényképpel, videofelvétellel gazdagította a gyűjteményt.

Hoppál Mihály terepmunkái:

 • Dél-Szibéria: burjátok, 1986,1996/97,6 tuvák 1995/967
 • Mandzsúria: mandzsuk, 1991/95, 2000/01
 • Jakutföld: szahák (jakutok), 1992/2000
 • Amur vidéke: nanajok, 1993
 • Mongólia: halha mongolok, 1999
 • Belső-Mongólia: harcsin mongolok, 2001, daurok,8 bargu mongolok, szolonok, 2003
 • Xinjiangban (Kínai-Turkesztán): ujgurok, 1995, kirgizek, 2004.
sámánizmus archívum 3. Altáji török (telengit) sámán rongyokból készült dobjával (bösz-tüngür) (Altaj Köztársaság, Oroszország, 1995, fotó: Kunkovács László)
3. Altáji török (telengit) sámán rongyokból készült dobjával (bösz-tüngür) (Altaj Köztársaság, Oroszország, 1995, fotó: Kunkovács László)

Hoppál Mihály alatt a szibériai sámánkutatásnak Budapest lett a központja. 1988-ban létrejött az ISSR (International Society for Shamanistic Research), mely angol nyelven 18 alapvető tudományos munkát publikált, több nemzetközi konferencián biztosított fórumot a sámánkutatás jeles alakjainak. A társaság elnöke Hoppal Mihály, aki elődjének Diószegi Vilmosnak is számos munkáját adta közre.9 Intézetünk fiatal antropológusa, Sántha István, Diószegi Vilmos szibériai naplói és levelei publikálásával és archívumanyagainak rendezésével sokat tett a híres sámánkutató életművének feldolgozásában.10

Jómagam 2003 ősze óta dolgozom az intézetben mint fiatal kutató. Eredetileg török és mongol filológiát végeztem az ELTE BTK belső-ázsiai és török filológiai tanszékein (2000). Még egyetemi éveim alatt fordult figyelmem a belső-ázsiai és szibériai nomád török és mongol nyelvű csoportok szellemi kultúrája, szájhagyománya és népi hiedelemvilága felé. Diószegi Vilmos nyomán 1995-2005 során végigjártam azokat a helyszíneket Dél-Szibériában, ahol a nagy előd is gyűjtött az 1950-1960-as években:

 1. 1995, Altaj: altaj-kizsi, telengit
 2. 1995, Tuva: tuvák, tozsuiak11
 3. 1997, Mongólia: hövszgöli darhatok, tofák12
 4. 1998, Hakaszia: abakáni tatárok (szagaj, kizil, kacs)
 5. 1998, Tuva: tuvák
 6. 2002, Altaj: altaj-kizsi, telengit, kumandi13
 7. 2005, Uszty-ordai Burját Körzet: bulagat burjátok.

Emellett 1994-től a közép-ázsiai muzulmán nomád csoportok (kazak, kirgiz) szinkretikus népi hiedelemvilágát is kutatni kezdtem. Első utamon Torma József altajista néprajzkutatót kísértem el dél-kazahsztáni és karakalpakföldi (Üzbegisztán) gyűjtő-útjára.14 Ezt több gyűjtőút követett,15 utoljára Hoppál Mihály igazgatónkkal Nyugat-Kína (Xinjiang) kirgiz kisebbségénél jártunk, s egy eltűntnek hitt sámánszertartáson sikerült részt vennünk. A videofelvételekből egy kis dokumentumfilm is készült. (Út a felső világba, 2006.)

Kutatásaimat a kelet-szibériai jakutok (szahák) folklórjára, hiedelemvilágára is kiterjesztettem:

 1. 1997, Jakutföld: szahák
 2. 2001, Jakutföld: szahák, evének.
sámánizmus archívum 4. Tuva sámánnő egy halotti toron dobjával hívja a halott lelkét (Tuva, Oroszország, 1995, fotó: Kunkovács László)
4. Tuva sámánnő egy halotti toron dobjával hívja a halott lelkét (Tuva, Oroszország, 1995, fotó: Kunkovács László)

Tízéves filológiai és nyelvészeti tanulmányaim, valamint a terepmunkán elsajátított nyelvek ismerete (tuva, tofa, altáji török, abakáni tatár, burját mongol, halha mongol) jól kiegészítették etnológiai érdeklődésemet, kutatásaimat. 2002-2005 közt az ELTE Nyelvészeti Doktori Iskolájának Mongol Nyelvészet PhD-programját végeztem el, és az összehasonlító nyelvészeti és etnológiai kutatás jegyében Belső-Ázsia mongol és török nyelvű népei (halha, burját, ojrát mongolok, tuvák, altáji törökök, abakáni tatárok, kazakok, kirgizek) népi hitvilágának, sámánizmusának szókincsét dolgoztam fel.

A nyelvészet és etnológia határán mozogva elsőként hasonlítottam össze az etimológia és etnológia módszereivel a néphit szókincsének több mint 500 szavas korpuszát. Munkám legfőbb célja, hogy hozzájáruljak a néphittel kapcsolatos szövegek jobb értelmezéséhez, a belső-ázsiai néphit kialakulásának ismeretéhez, különös figyelmet szentelve a szinkretikus jelenségeknek. A szibériai néphit terminológiája ugyanis sokat változott a buddhizmus és az iszlám megjelenésével, ami a szókincsben is jól megmutatkozik. A néphit folyamatos változásban van, ezért tartottam fontosnak, hogy a régi archív anyagok mellett századfordulónk belső-ázsiai sámánizmusának, hiedelemvilágának alakulását is megismerjem.

Terepmunkáim tapasztalatait az ISSR angol nyelvű Shaman tudományos folyóiratban közöltem, de magyar nyelven is megjelentek cikkeim különféle kiadványokban.16
Közben nyelvészeti és etnológiai kutatásaim és ismereteim segítségével hozzákezdtem Diószegi Vilmos 40 éve feldolgozatlan sámánszövegeinek tudományos vizsgálatához. A kéziratos szövegeket számítógépre vittem, majd következett azok lefordítása magyar és angol nyelvre. A fordítások mellett fontos feladat a szövegek értelmezése és elhelyezése a belső-ázsiai néphit, sámánizmus történeti fejlődésének menetében.

Eddig a kumandi sámánénekek láttak napvilágot,17 és nemrég a nyugat-burját (bulagat) néphittel kapcsolatos kiadatlan szövegek is meg jelentek.18 Önálló monográfiában szeretném publikálni Diószegi Vilmos kéziratos archívumának összes sámánizmussal kapcsolatos szövegét.

Remélem filológiai és etimológiai kutatásaim eredményei hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézetünk sámánarchívumának anyagai napvilágot lássanak, és hozzáférhetők legyenek magyar és angol fordításban más etnológus kollégák számára. A belső-ázsiai sámánizmus, néphit terminológiájának pontosabb ismerete szintén sokat segíthet a különféle képzetek, fogalmak tisztázásában.

Irodalom

 • Diószegi Vilmos: A Néprajzi Múzeum „Sámánizmus Archívuma”. Schamanismus-Archiv des Ethnographisches Museums zu Budapest. Néprajzi Értesítő, XL. Budapest, 1958. 247-254.
 • Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Körösi Csorna Kiskönyvtár 4. Budapest, 1967.
 • Diószegi Vilmos: Shamanism. Selected Writings of Vilmos Diószegi, (ed.): Mihály Hoppal. Budapest, 1998.
 • Hoppal Mihály: Tracing shamans in Tuva. In: Acta Ethographica Hungarica 48. (3-4.), Budapest, 1993. 461-481.
 • Hoppal Mihály: Shamans in Buryat Sacrincal Rituals. In: Shaman Traditions in Transition, Budapest, 2000.57-70.
 • Hoppal Mihály: Trance and Sacrince in Daur Shamanic Healing Rite. In: Shaman, Volume 13/1-2. (ed.): Ádám Molnár, Budapest, 2005. 181-187.
 • Sántha István (ed.): Halkuló sámándobok. Diószegi Vilmos szibériai naplói, levelei. Documentatio Ethnographica 18. L’Harmattan, Budapest, 2002.
 • Schmidt Éva: Jelentések Szibériából, (ed.): Sipos Mária. Budapest, 2005.
 • Somfai Kara Dávid: Vilmos Diószegi’s Collection of Kumandy Shamanism from 1964. Proceedings of the 45th PIAC, 2002. (ed.): Sárközi Alice, Rákos Attila. Budapest, 2003. 297-304.
 • Somfai Kara Dávid: On a Rare Kyrgyz Ritual. (Field Report, photo László Kunkovács). Shaman, Volume 12. 1-2. (ed.): Gábor Molnár. Budapest, 2004. 161-166.
 • Somfai Kara Dávid: The Last Kazakh Baks’i to Play the Kob’iz. (Field Report, photo József Torma). Shaman, Volume 13. 1-2. Ed. Gábor Molnár. Budapest, 2005. 181-187.
 • Somfai Kara Dávid: Bat’írkan, A Kazakh Shaman from the Altay Mountains (Mongólia). (Field Report, photo László Kunkovács.) Shaman, Volume 14. 1-2. (ed.): Ádám Molnár, Budapest, 2006, 118-125.
 • Somfai Kara Dávid: Bulagat-burját „Sámán” szövegek Saraksinova és Diószegi gyűjtéséből. Ethno-lore (Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, XXIII.) Budapest, 2006. 545-553.
 • Somfai Kara Dávid-Hoppál Mihály: The Sacred Valley of Jay Ata and a Kirghiz Shaman from Xinjiang, China. Shaman, Vol. 15. 1-2. (ed.): Ádám Molnár, Budapest, 2007, 27-48.

Egyéb angol és magyar nyelvű tanulmányaim ebben a témakörben:

 • A xöwsgöl-i tibák. In: Őseink nyomán II. (ed.): Ágnes Birtalan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 17-22.
 • Dél-szibériai török népek és nyelvek. In: Őseink nyomán II. (ed.): Ágnes Birtalan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 11-16.
 • Vallási szinkretizmus a falusi kirgiz emberek körében. Sámánizmus és iszlám. In: Mir-Susné-Xum II. (Tanulmánykötet Hoppal Mihály tiszteletére.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 875-882.
 • Dél-szibériai törökök. Diószegi nyomában Szibéria földjén. In: Halkuló sámándobok. Diószegi Vilmos szibériai naplói, levelei, (ed.): Sántha István, Documentatio Ethnographica 18. L’Harmattan, Budapest, 2002. 455-466.
 • Living Epic Traditions among Inner Asian Nomads. In: Rediscovery of Shamanic Heritage. (ed.): Mihály Hoppal. Budapest, 2003. 179-194.
 • Kirghiz Shamanism. In: Shamanism, an Encyclodedia of World Beliefs, Practices and Culture. Volume II. (ed.): Mari-ko Namba Walter, Eva Jane Neumann Fridman, ABC, Clio, Santa Barbara, Denver, 2004. 579-582.
 • Dél-szibériai török sámánok révülési eszközei. In: Őseink nyomán II. (ed.): Ágnes Birtalan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 237-248.
 • Egy különös kirgiz sámánszertartás a Talasz folyó völgyéből. In: Csodaszarvas I. (ed.): Molnár Ádám, Budapest, 2005. 191-196.
 • Az utolsó kazak baksy, aki játszott a kobyzon. In: Sámánok és kultúrák, (ed.): Hoppal Mihály, Szathmári Botond. Budapest, 2006. 202-207.
 • Batïrkan, egy kazak sámán az Altaj Hegységből (Mongólia). In: Csodaszarvas II. (ed.): Molnár Ádám, Budapest, 2006. 118-125.

ISSR kiadványok az Akadémiai Kiadó gondozásában:

 • Tae-gon Kim-Mihály Hoppal (ed.): Shamanism in Performing Árts. Budapest, 1995.
 • Vilmos Diószegi-Mihály Hoppal (ed.): Shamanism in Siberia. Budapest, 1996.
 • Vilmos Diószegi-Mihály Hoppal (ed.): Folk Beliefs and Shamanistic Traditions in Siberia. Budapest, 1996.
 • Carla Corradi Musi: Shamanism from East to West. Budapest, 1997.
 • Dániel A. Kistér: Koreán Shamanist Ritualm Symbols and Dramas ofTransformation. Budapest, 1997.
 • Mihály Hoppal (ed.): Shamanism, Selected Writings of Vilmos Diószegi. Budapest, 1998.
 • Hyun-key Kim Hogarth: KITT: Happiness Through Reciprocity. Budapest, 1998.
 • Takako Yamada: An Anthropology ofAnimism and Shamanism. Budapest, 1999.
 • Juha Pentikainen (ed.): Shamanhood Symbolism and Epic. Budapest, 2001.
 • Henri-Paul Francfort-Roberte N. Hamayon (ed.): The Concept of Shamanism: Uses and Abuses. Budapest, 2001.
 • Mihály Hoppál-Gábor Kosa (ed.): Rediscovery ofShamanic Heritage. Budapest, 2003.
 • Eva Jane Neumann Fridman: Sacred Geography: Shamanism Among the Buddhist Peoples of Russia. Budapest, 2004.

Jegyzetek

 1. Diószegi Vilmos, 1998. 7-29.
 2. Schmidt Éva, 2005. 7-12.
 3. Sántha István (ed.), 2002. 411-420.
 4. Diószegi Vilmos, 1958. 247-254.
 5. Diószegi Vilmos, 1967.
 6. Hoppal Mihály, 2000. 57-70.
 7. Hoppal Mihály, 1993. 461-481.
 8. Hoppal Mihály, 2005. 181-187.
 9. Lásd az 1. jegyzetet.
 10. Lásd a 3. jegyzetet.
 11. Somfai Kara Dávid, 1998. 17-22.
 12. Lásd a 11. jegyzetet
 13. Somfai Kara Dávid, 2004. 161-166.
 14. Somfai Kara Dávid, 2005. 181-187.
 15. Lásd a 13. jegyzetet.
 16. Lásd a 13-15. jegyzetet.
 17. Somfai Kara Dávid, 2003. 179-194.
 18. Somfai Kara Dávid, 2006. 545-553.

Summary

Dávid Somfai Kara: Shamanism Archive

sámánizmus archívum 2. Kazak sámán hegedűvel (kobuz) révül (Simkent, Kazahsztán, 1994, fotó: Torma József)
2. Kazak sámán hegedűvel (kobuz) révül (Simkent, Kazahsztán, 1994, fotó: Torma József)

This article introduces the history and contents of „Shamanism Archive” of the Institute of Ethnology at the Hungárián Academy of Sciences. The first Hungárián come up with the idea of establishing archives on shamanism was Vilmos Diószegi (1923-1972) who wrote about this in an article in 1958. As one of the founders of the Institute of Ethnology he began to implement his plán in 1967. The archive was based on the matériái he had collected on his expeditions between 1957 and 1964 in Siberia, completed with copies of archive matériái from Russia. Because of his early death in 1972 the project could not be finished, but Mihály Hoppal, the present director of the institute continued the work of collecting in Siberia and China between 1986 and 2004. He established the International

Society for Shamanistic Research (ISSR) and brought new matériái for the archive. The author of this paper joined the project as a young researcher in 2003. His work consists of digitalizing voice and handwritten matériái in the Diószegi-archives and preparing unpublished manuscripts, but he alsó published his own field work results from the pe-riod between 1994 and 2005. This paper alsó introduces the results of this three-year-long period (2003-2006).

 

———————

A Sámánizmus Archívum weboldala valamilyen okból megszűnt. Somfai Kara Dávid fenti írása tartalmazza a weboldal nagyját, ami fentebb nem szerepel azt itt most közzéteszem, mert régebben készítettem egy mentést róla.

Sámánizmus Archívum weboldal mentés

A magyar néprajztudomány – a saját történeti és kulturális múlt megértése, rekonstruálása érdekében – folyamatosan nagy figyelmet szentelt a keleti rokonnépek kultúrájának tanulmányozására. Ezek közül a kutatási irányok közül is kiemelkedik – intenzitásában és az összegyűjtött, feldolgozott anyag mennyiségében – az eurázsiai sámán kultúrák vizsgálata.

A Sámánizmus Archívum bemutatása

Az Sámánizmus Archívum megalapítását Diószegi Vilmos (1923-1972) kezdeményezte az 1950-es évek végén, aki ekkor kidolgozta annak szakmai koncepcióját is (A Néprajzi Múzeum “Sámánhit archívuma”, Néprajzi Értesítő, XL. Évf., 1958, Budapest). Ő Reguly Antal, Jankó János, Munkácsi Bernát, Baráthosi Balogh Benedek tudományos szellemiségét követve több ízben végzett intenzív terepmunkát Dél-Szibériában (1957, 1958, 1964) és Észak-Mongóliában (1960).A halála után tudományos gyűjteménye több részre szakadt. Ma annak elemeit az MTA Néprajzi Kutatóintézete mellett az MTA Zenetudományi Intézete és a Néprajzi Múzeum is őrzi.Elsősorban Hoppál Mihály munkájának eredményeként az MTA Néprajzi Kutatóintézet samanizmussal kapcsolatos gyűjteményi anyaga Diószegi Vilmos halála után is folyamatosan bővült. Ennek a munkának az eredményeként alakult újjá 2002-ben a Sámánizmus Archívum.A gyűjtemény elemei azóta a modern technikai lehetőségek által biztosított feldolgozás alatt állnak.

Jelenleg a következő adathordozók találhatók az Sámánizmus Archívum-ban:

 1. könyvek (3000 tétel)
 2. folyóiratok, konferencia kiadványok, kéziratok, gyűjtési feljegyzések és naplók (5000 tétel)
 3. fotók, diák (3000 tétel)
 4. filmek (200 óra)
 5. kutatói és intézeti adatbázisok; nevek, címek, szakmai önéletrajzok, kutatási témák és irányok (400 tétel)

Sámánizmus Archívum könyvei

Jelenleg a következő könyvek találhatóak a digitális archívumban:

 • Cím: Shamanism in Performing Arts Alcím: – Sorszám: 1. Megjelent (mikor): 1995 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: – Szerkesztők: Tae-gon Kim, Mihály Hoppál Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Shamanism in Siberia Alcím: – Sorszám: 2. Megjelent (mikor): 1996 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: – Szerkesztők: Vilmos Diószegi, Mihály Hoppál Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Folk Beliefs and Shamanistic Traditions in Siberia Alcím: – Sorszám: 3. Megjelent (mikor): 1996 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: – Szerkesztők: Vilmos Diószegi, Mihály Hoppál Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Shamanism from East to West Alcím: – Sorszám: 4. Megjelent (mikor): 1997 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: Carla Corradi Musi Szerkesztők: Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Korean Shamanist Ritual Alcím: Symbols and Dramas of Transformation Sorszám: 5. Megjelent (mikor): 1997 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: Daniel A. Kister Szerkesztők: – Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Shamanism Alcím: Selected Writings of Vilmos Diószegi Sorszám: 6. Megjelent (mikor): 1998 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: – Szerkesztők: Mihály Hoppál Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: KUT: Happiness Through Reciprocity Alcím: – Sorszám: 7. Megjelent (mikor): 1998 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó
  Szerző: Hyun-key Kim Hogarth Szerkesztők: – Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: An Anthropology of Animism and Shamanism Alcím: – Sorszám: 8. Megjelent (mikor): 1999 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: Takako Yamada Szerkesztők: – Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Shamanhood Symbolism and Epic Alcím: – Sorszám: 9. Megjelent (mikor): 2001 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: – Szerkesztők: Juha Pentikainen
  Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: The Concept of Shamanism: Uses and Abuses Alcím: – Sorszám: 10. Megjelent (mikor): 2001 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: – Szerkesztők: Henri-Paul Francfort, Roberte N. Hamayon Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Rediscovery of Shamanic Heritage Alcím: – Sorszám: 11. Megjelent (mikor): 2003 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: – Szerkesztők: Mihály Hoppál, Gábor Kósa Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál
 • Cím: Sacred Geography: Shamanism Among the Buddhist Peoples of Russia Alcím: – Sorszám: 12. Megjelent (mikor): 2004 Megjelent (hol): Budapest Kiadó: Akadémiai Kiadó Szerző: Eva Jane Neumann Fridman Szerkesztők: – Sorozatszerkesztő: Mihály Hoppál

A Sámánizmus Archívum munkájában résztvevő kutatók

Sántha István

Intézetünk fiatal antropológusa Diószegi Vilmos szibériai naplói és levelei (1957-58) publikálásával és archívum anyagainak rendezésével sokat tett a híres sámánkutató életművének feldolgozásában (Sántha 2002). Az 1960-as és 64-es naplók és levelek szintén az ő szerkesztése alatt állnak.

Somfai Kara Dávid

2003 ősze óta dolgozik az intézetben, mint fiatal kutató. Eredetileg török és mongol filológiát végezett az ELTE BTK Belső-ázsiai és Török tanszékein (2000). Még egyetemi éveim alatt figyelme a belső-ázsiai és szibériai nomád török és mongol nyelvű csoportok szellemi kultúrája, szájhagyománya és népi hitvilága felé fordult. Diószegi Vilmos nyomán 1995-2005 végigjárta azokat a helyszíneket Dél-Szibériában, ahol a nagy előd is gyűjtött az 50-60-as években:

1) 1995 Altaj: altaj-kizsi, telengit
2) 1995 Tuva: tuvák, tozsuiak (Somfai 1998)
3) 1997 Mongólia: hövszgöli darhatok, tofák (Somfai 1998)
4) 1998 Hakaszia: abakáni tatárok (szagaj, kizil, kács)
5) 1998 Tuva: tuvák
6) 2002 Altaj: altaj-kizsi, telengit, kumandi (Somfai 1998, 2004)
7) 2005 Uszty-ordai Burját Körzet: bulagat burjátok
8) 2007 Mongólia: aga burjátok

Emellett 1994-től a közép-ázsiai muzulmán nomád csoportok (kazak, kirgiz) szinkretikus népi hitvilágát is kutatni kezdte. Első alkalommal Torma József altajista néprajzkutatót kísérte el dél-kazaksztáni és karakalpakföldi (Özbeksiztán) gyűjtőútjára (Somfai 2005). Ezt több gyűjtőút követett (Somfai 2004, 2006, 2007), utoljára Hoppál Mihály igazgatónkkal Nyugat-Kína (Xinjiang) kirgiz kissebségénél járt, s egy eltűntnek hitt sámánszertartáson sikerült részt vennünk. A videó felvételekből egy kis dokumentumfilm is készült.

Kutatásait a kelet-szibériai jakutok (szahák) és mandzsúriai daurok folklórjára, hitvilágára is kiterjesztette:

1) 1997/2001 Jakutföld: szahák, evenek
2) 2007 Belső-Mongólia: daurok, bargu és burját mongolok, evenkik

10 éves filológiai és nyelvészeti tanulmányai és a terepmunkán elsajátított nyelvek ismerete (tuva, tofa, altaji török, abakáni tatár, burját mongol, halha mongol, daur) jól kiegészítették etnológiai érdeklődét, kutatásait. 2002-2005 közt az ELTE Nyelvészeti Doktori Iskolájának Mongol Nyelvészet PhD programját végezte el, és az összehasonlító nyelvészeti és etnológiai kutatás jegyében Belső-Ázsia mongol és török nyelvű népeinek (halha, burját, ojrát mongolok, tuvák, altaji törökök, abakáni tatárok, kazakok, kirgizek) népi hitvilágának, samanizmusának szókincsét dolgozta fel. A nyelvészet és etnológiai határán mozogva elsőként hasonlította össze az etimológia és etnológia módszereivel a néphit szókincsének közel 500 szavas korpuszát. Célja, hogy hozzájáruljon a néphittel kapcsolatos szövegek jobb értelmezéséhez, a belső-ázsiai néphit kialakulásának ismeretéhez, különös figyelmet szentelve a szinkretikus jelenségeknek. Az ősi szibériai néphit terminológiája ugyanis sokat változott a buddhizmus és az iszlám megjelenésével, mely a szókincsben is jól megmutatkozik. A néphit folyamatos változásban van, ezért fontos, hogy a régi archív anyagok mellett századfordulónk belső-ázsiai, szibériai samanizmusának, hitvilágának alakulását is megismerjük.

Terepmunkái tapasztalatait a nemzetközi „Shaman” tudományos folyóiratban közöltem angol nyelven, de magyar nyelven is megjelentek írásai különféle kiadványokban (Somfai 2004b, Somfai 2005b, Somfai 2006b, Somfai 2007b).
Nyelvészeti és etnológiai kutatásai és ismeretei segítségével hozzákezdett a 40 éve feldolgozatlan Diószegi Vilmos sámánszövegeinek publikálásához (Somfai 2007b). A kéziratos szövegeket számítógépre vitte, majd következett azok lefordítása magyar és angol nyelvre. A fordítások mellett fontos feladat a szövegek értelmezése és elhelyezése a belső-ázsiai néphit, samanizmus történeti fejlődésének menetében.

Eddig a kumandi sámánénekek láttak napvilágot (Somfai 2003: 297-304) és a nyugat-burját (bulagat) néphittel kapcsolatos kiadatlan szövegegek (Somfai 2007b). Önálló monográfiában szeretné publikálni Diószegi Vilmos kéziratos archívumának összes samanizmussal kapcsolatos szövegét.

Bibliotheca Shamanistica

A Bibliotheca Shamanistica az International Society for Shamanistic Research (ISSR) angol nyelvű könyvsorozata, amely 1995-ben indulva eddig 13 kötetben tette közzé magyar és külföldi kutatók tudományos eredményeit az Akadémiai Kiadó gondozásában. A sorozat főszerkesztője Hoppál Mihály, a szerkesztőbizottság tagjai a samanizmus kutatásának legnagyobb szaktekintélyei. A legutolsó kötet: Mihály Hoppál: Shamans and Traditions, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. p. 188

Bibiliotheca Shamanistica kiadványok az Akadémiai Kiadó és az ISTOR gondozásában:

1) Tae-gon Kim, Mihály Hoppál (ed): Shamanism in Performing Arts, Budapest, 1995.
2) Vilmos Diószegi, Mihály Hoppál (ed): Shamanism in Siberia, Budapest, Akadémiai, 1996.
3) Vilmos Diószegi, Mihály Hoppál (ed): Folk Beliefs and Shamanistic Traditions in Siberia, Budapest, 1996. – ELFOGYOTT
4) Carla Corradi Music: Shamanism from East to West, Budapest, 1997.
5) Daniel A. Kister: Korean Shamanist Ritualm Symbols and Dramas of Transformation, Budapest, 1997.
6) Mihály Hoppál (ed): Shamanism, Selected Writings of Vilmos Diószegi, Budapest, 1998.
7) Hyun-key Kim Hogarth: KUT: Happiness Through Reciprocity, Budapest, 1998.
8) Takako Yamada: An Anthropology of Animism and Shamanism, Budapest, 1999.
9) Juha Pentikainen (ed): Shamanhood Symbolism and Epic, Budapest, 2001.
10) Henri-Paul Francfort, Roberte N. Hamayon (ed): The Concept of Shamanism: Uses and Abuses, Budapest, 2001
11) Mihály Hoppál, Gábor Kósa (ed): Rediscovery of Shamanic Heritage, Budapest, 2003.
12) Eva Jane Neumann Fridman: Sacred Geography: Shamanism Among the Buddhist Peoples of Russia, Budapest, 2004.
13) Mihály Hoppál: Shamans and Traditions, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. [7,6 Mb]

Filmek a Sámánizmus Archívum-ban

(Ahol a film címe egyben hivatkozás is, azt a filmet a hivatkozásra való kattintás után meg lehet tekinteni)

A samanizmus kutatásának legértékesebb forrásai közé tartoznak a korai nyomatok, fotók és filmek. A vizuális antropológiai megközelítések és a modern technikai lehetőségek alkalmazása nagymértékben hozzá járult a samanizmus kutatásának 20. századi fellendüléséhez. Sámánizmus Archívum közel 200 órás filmanyagából eddig a következő filmek készültek el:

 1. Sámánok nyomában (Tracing Shamans) – 1975 – (45 min., 16 mm) Script by M. Hoppál; Directed by G. Rácz
 2. The Shaman in Eurasia – 1985-88. – (34 min. 35 mm colour) Ethnographic film essay by M. Hoppál and M. Jankovics (Prize in Miskolc, 1989 and in Pärnu, 1990)
 3. Shamanism: Past and Present (part 1-2.) 1992-94 – (35 and 45 min. video) Written and directed by M. Hoppál, edited by B. Kovács (World premier Oct. 1994. Margaret Mead Film Festival, New York)
 4. Sámánok földjén (On the Land of Shamans – Yakutia, Sakha Republic) – 1994 – (54 min.) Directed by M. Hoppál and L. Nádorfi
 5. A Kut in Seoul (Shamanism in South-Korea) – 1992-93 (45 min. video) A documentary by A. Guillemoz, G. Vargyas, K. Howard, M. Hoppál
 6. ‘We still Remember…’ On Nanay Death Culture – 1994 – (23 min. video), ethnographic Documentary by J. Pentikäinen, edited and directed by M. Hoppál (HOPENTI production)
 7. ‘The Pains of my People…’ – 1994 – (17 min. video), ethnographic Portrait of a Nanay Shamaness. Produced and directed by M. Hoppál and J. Pentikäinen (HOPENTI Production)
 8. ‘Shamans are Flying Again’ – 1994 – (20 min. video), Juha Pentikäinen’s fieldwork with Siberian Shamans, interview and directed by M. Hoppál (HOPENTI Production)
 9. The Shamanic Painter (Joska Soós) – 1995 – (36 min. video) Interview and directed by M. Hoppál Shaman Production
 10. Shamans of Four Nations – 1996 – (42 min. video) Directed and produced by M. Hoppál Shaman Production
 11. Távoli utakon – 1996-97 – (42 min. video) Dokumentumfilm Barathosi Balogh Benedek emlékére (A film in memory of a Hungarian ethnologist who traveled to the Far East at beginning of the 20th century) Directed by M. Hoppál
 12. Sámánok nyomában – Tracing Shamans – 1997 – (45 min. video) Dokumentumfilm Diószegi Vilmos emlékére. (A film for the memory of V. Diószegi) Directed by M. Hoppál
 13. Healing Drums – 1996-97 – (42 min. video) An ethnographic documentary on Shamanism in Tuva. Directed and produced by M. Hoppál Shaman Production
 14. Shamanism in Buryatia – 1996-97 – (38 min. video), A documentary on the recent reneissance of shamanism, directed and produced by M. Hoppál Shaman – Production
 15. The Great Shaman – 1996-97 – (35 min. video) Portrait of a Mongol Shaman, directed by M. Hoppál Shaman Production
 16. Portrait of a Korean Mudang – 1995-97 – (30 min. video) produced and directed by M. Hoppál Shaman Production
 17. Shamanic Initiation in Korea – 1977 – (45 min. video) Pictures of a Naerim-Kut in Seoul, produced and directed by M. Hoppál (1994) Shaman Production
 18. Shamanism in Japan – 1997 – (25 min. video) Meeting with a Khomiso and an Itako, produced and directed by M. Hoppál Shaman Production
 19. Family of Shamans – 1998 – (54 min. video) A Nganasan Family Saga, directed and produced by M. Hoppál Shaman Production
 20. Shamanism: Past and Present (Part I. – 35 min., Part II. – 45 min, BETA – SP video). Directed by Mihály Hoppál (1994), edited by Béla Kovács (World premier October/18/1994 Margaret Mead Film Festival, New York), OPAL Production, Budapest, Hungary
 21. Beyond the Borders of the Mind (Trance in a Daur Shamanic Healing Ritual) – 2004 – (26 min. video) a documentary film by M. Hoppál
 22. Journey to the Upper World. A Kirghiz Bakshi in Trance, Xinjiang, China. (Út a felső világba) – 2006 – (29 min. video) a documentary film by M. Hoppál and D. Somfai Kara, edited by Gy. Fejes
 23. Shamans Beyond Borders (Sámánok határok nélkül) Daur Shamanic Ritual Ominaan, Khölön-Buir, China – 2008 – (38 min.) a documentary film by M. Hoppál and D. Somfai Kara, DUNA TV production
 24. Purifying Ritual from the Kitay Land (Tisztító szertartás a kitájok földjén) Daur Shamanic Ritual – 2008 – (21 min.) a documentary film by M. Hoppál and D. Somfai Kara, DUNA TV production

Sámánizmus Archívum-ban on-line olvasható és letölthető kiadványok, szövegek

 • Mihály Hoppál: Shamans and Traditions (Mihály Hoppál is the director of the Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences. His researches include comparative mythology of Uralic peoples, etnosemiotics, theory of tradition, and shamanism in Eurasia. He has conducted fieldwork in Siberia among Sakha, Tuva, Buryat, Nanai and in North East China among Manchu, Daur, Bargu, nationalities.)
 • Hoppál Mihály: Sámánképek

A samanizmus kutatásának válogatott bibliográfiája

 • Diószegi, Vilmos: A Néprajzi Múzeum “Samanizmus Archívuma” (Schamanismus-Archiv des Ethnographisches Museums zu Budapest), Néprajzi Értesítő, XL. Évf., Budapest, 1958, 247-254
 • Diószegi, Vilmos: A pogány magyarok hitvilága, Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 4, Budapest, 1967
 • Diószegi, Vilmos: Shamanism, Selected Writings of Vilmos Diószegi, (ed) Mihály Hoppál, Budapest, 1998
 • Hoppál, Mihály: Tracing shamans in Tuva, in Acta Ethographica Hungarica 48. (3-4.), Budapest, 1993, 461-481
 • Hoppál, Mihány: Shamans in Buryat Sacrifical Rituals, in Shaman Traditions in Transition, Budapest, 2000, 57-70
 • Hoppál, Mihány: Trance and Sacrifice in Daur Shamanic Healing Rite, in Shaman, Volume 13/1-2. (ed) Ádám Molnár, Budapest, 2005, 181-187
 • Mazár – Avagy az animista természetkultusz a kirgiz nép iszlámban, in Vallástudományi tanulmányok 7-8. (előadások a vallásról), Vallástudományi Társaság, Budapest, 81-88.
 • Sántha, István (ed): Halkuló sámándobok, Diószegi Vilmos szibériai naplói, levelei, Documentatio Ethnographica 18. L’Harmattan, Budapest, 2002ű
 • Schmidt, Éva: Jelentések Szibériából, (ed) Sipos Mária, Budapest, 2005
 • Somfai Kara Dávid – Hoppál Mihálly: Kirgiz sámánszertartás Xinjiangból, in Bolo-un gerel, Tanulmánykötet Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére, szerk. Birtalan Ágnes, Rákos Attila, Budapest, 2007, 359-374.
 • Somfai Kara Dávid: Samanizmus Archívum, in Diszciplínák határain innen és túl, szerk. Balogh Margit, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2007, 207-216.
 • Somfai, Dávid – Mihály, Hoppál: The Sacred Valley of Jay Ata and a Kirghiz Shaman from Xinjiang, China (musical analysis János Sipos) in Shaman, 15/1-2. (ed) Ádám Molnár, Budapest, 2007, 47-68.
 • Somfai, Dávid: An Uighur Baxši from the Ile Valley, Kazakhstan (Field Report, photo László Kunkovács, musical analysis János Sipos), in Shaman, 16/1-2. (ed) Ádám Molnár, Budapest, 2008, 143-154.
 • Somfai, Dávid: Az utolsó kazak baksy, aki játszott a kobyzon, in Sámánok és kultúrák, (ed) Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Budapest 2006, 202-207.
 • Somfai, Dávid: Batïrkan, A Kazakh Shaman from the Altay Mountains, Mongolia (Field Report, photo László Kunkovács, musical analysis János Sipos) in Shaman, 14/1-2. (ed) Ádám Molnár, Budapest, 2006, 118-125.
 • Somfai, Dávid: Batïrkan, egy kazak sámán az Altaj Hegységből (Mongólia), in Csodaszarvas II. (ed) Molnár Ádám, Budapest, 2006, 118-125.
 • Somfai, Dávid: Dél-Szibéria törökök, Diószegi nyomában Szibéria földjén, in Halkuló sámándobok, Diószegi Vilmos szibériai naplói, levelei, (ed) Sántha István, Documentatio Ethnographica 18. L’Harmattan, Budapest, 2002, 455-466.
 • Somfai, Dávid: Dél-szibériai török sámánok révülési eszközei, in Őseink nyomán II. (ed) Ágnes Birtalan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 237-248.
 • Somfai, Dávid: Egy különös kirgiz sámánszertartás a Talasz folyó völgyéből, in Csodaszarvas I. (ed) Molnár Ádám, Budapest, 2005, 191-196.
 • Somfai, Dávid: Kirghiz Shamanism, in Shamanism, an Encyclodedia of World Beliefs, Practices and Culture, Volume II, (ed) Mariko Namba Walter, Eva Jane Neumann Fridman, ABC, Clio, Santa Barbara, Denver, 2004, 579-582.
 • Somfai, Dávid: Living Epic Traditions among Inner Asian Nomads, in Rediscovery of Shamanic Heritage, (ed) Mihály Hoppál – Gábor Kósa, Budapest, 2003, 179-194.
 • Somfai, Dávid: On a Rare Kyrgyz Ritual (Field Report, photo László Kunkovács), in Shaman, 12/1-2. (ed) Ádám Molnár, Budapest, 2004, 161-166
 • Somfai, Dávid: Rediscovered Buriat Shamanic Texts in Vilmos Diószegi’s Manuscript Legacy, in Shaman, 16/1-2. (ed) Ádám Molnár, Budapest, 2008, 89-106.
 • Somfai, Dávid: The Last Kazakh Baksï to Play the Kobïz (Field Report, photo József Torma), in Shaman, 13/1-2. (ed) Ádám Molnár, Budapest, 2005, 181-187.
 • Somfai, Dávid: Vallási szinkretizmus a falusi kirgiz emberek körében, Samanizmus és Iszlám, in Mir-Susné-Xum II (tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 875-882.
 • Somfai, Dávid: Vilmos Diószegi’s Collection of Kumandy Shamanism from 1964, in Proceedings of the 45th PIAC, ed. Sárközi Alice, Rákos Attila, Budapest, 2003, 297-304 He is the founder and president of the International Society for Shamanistic Research

Sámánizmus Archívum linkjei

 • https://www.questia.com/library/religion/other-practices/shamanism

Sámánizmus Archívum folyóiratai

A Sámánizmus Archívum, Sámánizmus Kutatócsoport bemutatása

A Sámánizmus Kutatócsoport 2003-ban alakult a következő szakmai célok elérése érdekében:

 • 1. az eurázsiai sámán kultúrákra vonatkozó tudományos kutatási programok indítása, koordinálása, támogatása;
 • 2. az MTA Néprajzi Kutatóintézet Samanizmus Archívum anyagainak gyarapítása és azok tudományos igényű feldolgozása;
 • 3. bel- és külföldi szakmai kapcsolatok ápolása, konferenciák szervezése;
 • 4. kiadványok gondozása (könyvek, tanulmánykötetek, folyóiratok, filmek, honlap, multimédiás adathordozók stb.);
 • 5. a tudományterület iránt érdeklődő fiatalok képzése;
 • 6. az eurázsiai sámán kultúrákra vonatkozó és az ahhoz kapcsolódó tudományágak szakmai munkájának, oktatásának támogatása.

Sámánizmus Archívum kutatócsoport tagjai:

 • Dr. Hoppál Mihály, etnográfus e-mail: hoppal@etnologia.mta.hu szamkai érdeklődés, kutatások: az eurázsiai samanizmus összehasonlító vizsgálata; a sámánság jelrendszerei és jelképei; vizuális antropológiai megközelítések a samanizmus kutatásában
 • Somfai Kara Dávid, filológus (mongol, török) e-mail: somfai@etnologia.mta.hu szamkai érdeklődés, kutatások: a belső-ázsiai mongol és török népek szellemi műveltsége; samanizmus
 • Dr. Takács András, etnográfus, pszichológus e-mail: takacs@etnologia.mta.hu szamkai érdeklődés, kutatások: a sámán gyógyító szertartásainak pszichoterápiás hatótényezői; a sámánná válás folyamata, a sámán személyisége; neosamanizmus

Ezt olvastad már?

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Eindbaen.nl újabb riportja, ezúttal Txana Ixa-val aki törzsi vezető és sámán. Ezúttal többek között az ayahuasca-ról is beszél.

escort - bugunmersin - mariobet -

supertotobet